چاته به څنګه چاته څنګه ښکاري «» ده ته خوروغه دزړه څنډه ښکاري

چاته به څنګه چاته څنګه ښکاري   «»    ده ته خوروغه دزړه څنډه ښکاري
وئيل کیږي چې له افغانستان څخه دامریکا دفؤځیانووتل به ژرپېل شي . رښتیا به وي که نه خوکه فؤځي جینکۍ پاتی شي ، زمونږه خؤښه ده ، دماشومانوبه ورسره ساعت تېروي

Blog Archive دبلاګ ارشیف

ټوقمارشعرونه

آغه پاڼه دغه پاڼه

نشته له دې نه ښه پاڼه

خوارمان دې چې تراوسه پکی څه نشته

دې ته ازادشعروايي اوزه ددې رنګه شعرونومتخصص یم ، خوپه أغه بل رقم شعرکی لادومره تکړه نه یم چې داپاڼه سم دلاسه رنګینه کړم خو


خېردې ، ښه به شي ، پخه به شي

دشعرونوغزلونویوه غونچه به شي

تاسوته به هم سترګې درواړوم

اوښکی به درتوی کړم قافله به شي

ستاسوټنګ ټکورکه راسره شولو

غږبه می هم خوږشي اونغمه به شي

زه به یې دوزن کوښښ وکړمه

ته که یې راوښایې قافیه به شي

زه اوته به ټوقه ترینه جوړه کړو

دابدلون که ونه کړوغوسه به شي

POPPY NEW YEAR

POPPY NEW YEAR

HAPPY Q SIR

HAPPY Q SIR

HAPPY FEW SIR

HAPPY FEW SIR

دابلاګ اوموخه یې څنګه ده ؟