چاته به څنګه چاته څنګه ښکاري «» ده ته خوروغه دزړه څنډه ښکاري

چاته به څنګه چاته څنګه ښکاري   «»    ده ته خوروغه دزړه څنډه ښکاري
وئيل کیږي چې له افغانستان څخه دامریکا دفؤځیانووتل به ژرپېل شي . رښتیا به وي که نه خوکه فؤځي جینکۍ پاتی شي ، زمونږه خؤښه ده ، دماشومانوبه ورسره ساعت تېروي

Blog Archive دبلاګ ارشیف

ټوقماری لنډۍ

خوب شد که توبخیرامدی

اګرنی مادءپشتیت میامدم ممئينهزړګې می داسې راته وایي

چې په راغلوخلکووشینده ګلونهستاسوراتګ ته موسلام دې

دامی ارمان دې چې وعلېک یې کړۍ په مینهددې ځګي دروازه نه شته

خودبوټوسره به نه راځې مئينهګوره چې تش لاس بیا رانه شې

له پټاسونه دې جېب ډک راوړه مئينهکه شنه ممیزدې ورسره راوړه

دبوخڅکۍ بادام به زه ورشریک کړمهیوځلې راغلې بیاهم راشه

په تلوراتلوکی یاري ډېره خؤندکوینه

ورځه ، ورځه تردکن تېرشې

زه چې اپلتې څولیکم نوربه راشینهدلته دهرچاقدرکیږي

خوکنځلماری ستاکنځلې خؤند کوینهداخودښځونروځای دې

خودپردې تابیاموهم کړې مئينهپرون ناڅاپه خیال ته راغلې

ګنډاسې خلې ته دې بې واره خندېدمهپه کوزه پوله راروان وې

دغوبل خرې په څېرشونډک دې خؤځاونهسترګی دې سرې لکه دخرې دي

داچپ کاته دې له غوایي زده کړي دینهکه دومره عقل راسره وای

ددنیادې سرته به ولی راوتمهمونږپه رښتیاوپوره نه کړه

اشناپه دروغوباندی جوړکړل بلډینګونهاوس چینګې داړې ورته کښینه

مونږدرته وېلې تابه نه منل مئينهPOPPY NEW YEAR

POPPY NEW YEAR

HAPPY Q SIR

HAPPY Q SIR

HAPPY FEW SIR

HAPPY FEW SIR

دابلاګ اوموخه یې څنګه ده ؟